| Friday, 20 May , 2022
شاهرخ رامین سرپرست مرکز پژوهش و آموزش شورای عالی استان ها شد 02 بهمن 1400

شاهرخ رامین سرپرست مرکز پژوهش و آموزش شورای عالی استان ها شد

پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان ها در حکمی سرپرست مرکز پژوهش و آموزش شورای عالی استان ها را منصوب کرد.