افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
خداحافظی شهردار سابق کرمان از مدیریت شهری 08 آبان 1400
صبح امروز صورت گرفت

خداحافظی شهردار سابق کرمان از مدیریت شهری

شهردار سابق کرمان خود را فرزند این سرزمین دانست و گفت: اگر قصوری در دوران مدیریتم بود به دلیل کم تجربگی بنده بوده و امیدوارم مردم کرمان، فرزند خود را ببخشند.