افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
شورا با مشکل جدی کارشناسی روبروست 11 مرداد 1400
رئیس شورای شهر شیراز عنوان کرد:

شورا با مشکل جدی کارشناسی روبروست

رئیس شورای شهر شیراز گفت: شورای شهر نیازمند وجود مدیران و کارشناسانی است که مستقل از شهرداری باشند و در حال حاضر شورا با مشکل جدی در زمینه کارشناس روبرو است.