افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
مغز متفکر سازندگی در کشور،نظام مهندسی است 19 آبان 1400
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:

مغز متفکر سازندگی در کشور،نظام مهندسی است

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: نظام مهندسی مغز متفکر سازندگی در کشور است.