افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
شناسایی گلوگاه های ایجاد فساد در شهرداری تهران 31 شهریور 1400
سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران خبر داد:

شناسایی گلوگاه های ایجاد فساد در شهرداری تهران

سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: گلوگاه های مختلف ایجاد فساد در شهرداری شناسایی شده است. با تغییر ساختار امکان ایجاد فساد را کاهش داده و از بین می بریم