افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
ایستگاه تقاطعی توحید در خط ۷ متروی تهران آماده افتتاح شده است 29 آذر 1400

ایستگاه تقاطعی توحید در خط ۷ متروی تهران آماده افتتاح شده است

مدیرعامل متروی تهران گفت: به اینکه پس از افتتاح یک ایستگاه و ۵ ورودی در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت و طی ۲ ماه گذشته، اینک نوبت به هفدهمین ایستگاه خط ۷ رسیده است تا با بهره برداری از آن، خط مذکور یک گام مهم دیگر به تکمیل نزدیکتر شود. در واقع با اتمام عملیات اجرایی، این ایستگاه آماده افتتاح شده است.

افتتاح دو ورودی جدید در خط ۷ مترو با ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه 24 آبان 1400

افتتاح دو ورودی جدید در خط ۷ مترو با ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه

مجری خط ۷ متروی تهران گفت: ۲ ورودی جدید در ایستگاه‌های افتتاح شده خط ۷ به زودی در اختیار مردم قرار می گیرد.