افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
مانورهای جمع‌آوری زباله اگر صرفا نمایشی باشد، نتیجه قابل قبول را نخواهد داشت 25 آبان 1400
رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان

مانورهای جمع‌آوری زباله اگر صرفا نمایشی باشد، نتیجه قابل قبول را نخواهد داشت

رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان گفت: برگزاری مانورهای جمع‌اوری زباله در سطح شهر از جمله اقدامات مطلوب در جهت پاکیزگی شهری است و لیکن اگر این حرکت صرفا نمایشی باشد نتیجه قابل قبول را در پی نخواهد داشت.