افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
بررسی ۶۰۰ رزومه برای انتصابات شهرداران مناطق 12 آبان 1400

بررسی ۶۰۰ رزومه برای انتصابات شهرداران مناطق

حسام حبیب الله با تشریح ساز و کار انتصاب مدیران در دور جدید مدیریت شهری گفت: بیش از ۶۰۰ رزومه مورد بررسی قرار گرفت تا از دل آن ۲۲ شهردار مناطق انتخاب شوند.