افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
نحوه برگزاری دادگاه تخلفات شهرداری در اختیار قاضی پرونده است 02 تیر 1399
دادستان عمومی و انقلاب زنجان:

نحوه برگزاری دادگاه تخلفات شهرداری در اختیار قاضی پرونده است

دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: برگزاری علنی یا غیرعلنی دادگاه متخلفان شهرداری منوط به نظر قاضی پرونده است.