افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
تلاش برای رفع یکی از گلوگاه های ترافیکی بزرگراه شهید باقری تا پایان بهار سال ۱۴۰۱ 10 آذر 1400
معاون شهردار تهران عنوان کرد

تلاش برای رفع یکی از گلوگاه های ترافیکی بزرگراه شهید باقری تا پایان بهار سال ۱۴۰۱

با بهره برداری از پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری با خیابان فرجام یکی از مهمترین گره های ترافیکی بزرگراه شهید باقری برطرف خواهد شد.