| Thursday, 11 August , 2022
برند سازی در شهرها چگونه به خلق ثروت منجر می‌شود؟ 05 آبان 1399

برند سازی در شهرها چگونه به خلق ثروت منجر می‌شود؟

مدیریت برند موثر و کارآمد، تمایز محصول را ســـبب شـــده و وفاداری مشتری را ارتقا داده و در نتیجه سهم بازار را افزایش می‌دهد. امروزه برندیابی و مدیریت برند از شرکت‌ها و کارخانه‌ها به عرصه شهرها نیز کشیده شده است و شهرها در تلاش برای خلق برندی منحصر به فرد و بی‌نظیر از خود هســـتند.