| Wednesday, 18 May , 2022
شهردار بناب انتخاب شد 10 شهریور 1400

شهردار بناب انتخاب شد

اعضای شورای اسلامی شهر بناب در دهمین جلسه فوق العاده این شورا، کلید شهرداری بناب را به باقر بابازاده سپردند.