افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
کارگروه ایمن سازی مدارس در مناطق شهرداری تشکیل شود 15 شهریور 1399
حناچی تاکید کرد

کارگروه ایمن سازی مدارس در مناطق شهرداری تشکیل شود

شهردار پایتخت بر لزوم تشکیل کارگروه ایمن سازی مدارس در شهرداری های مناطق تهران تاکید کرد.