| Wednesday, 18 May , 2022
با حکم شهردار تهران ، اعضای هیئت ممیزی طرح مسیر ارتقای شغلی در شهرداری تهران منصوب شدند 04 آذر 1400

با حکم شهردار تهران ، اعضای هیئت ممیزی طرح مسیر ارتقای شغلی در شهرداری تهران منصوب شدند

علیرضا زاکانی با صدور حکمی اعضای هیئت ممیزی طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شهرداری تهران را منصوب کرد.