افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
دستورات ویژه شهردار تهران در حوزه مسکن، درمان و رفاه کارکنان شهرداری 04 آبان 1400
در بازدید از اداره کل رفاه و امور ایثارگران مطرح شد

دستورات ویژه شهردار تهران در حوزه مسکن، درمان و رفاه کارکنان شهرداری

شهردار تهران در جریان بازدید از اداره کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران دستورات ویژه ای برای حل معضل مسکن، درمان و رفاه کارکنان داد.