افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
رسانه های شهری ، چالش ها فرصت ها 14 اسفند 1397

رسانه های شهری ، چالش ها فرصت ها

سازمانهای عمومی همانند شهرداریها به دلیل ارتباط دو سویه با شهروندان از جهت موضوع ارتباطات اهمیت ویژه ای برخوردار هستند .رسانه ها نقش محوری در برقراری ارتباطات دو سویه دارند. توسعه و رشد رسانه و ظهور رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی فرصت ویژه ای در برقراری ارتباطات دو سویه با سازمانهای عمومی ایجاد […]