افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
شهرهای تاب آور ، چالش مدیران شهری! 09 بهمن 1398

شهرهای تاب آور ، چالش مدیران شهری!

افزایش آسیب پذیری اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در شهرها، فزونی یافتن سرعت استفاده و تخریب منابع طبیعی و به تبع آن فرسایش منابع طبیعی باعث شده تا ضرورت پرداختن به موضوع تاب آوری در برنامه ریزی و طراحی شهری مشهود باشد