پیمانکاران پسماند برای خودشان ائتلاف تشکیل داده‌اند/ جمع نکردن زباله‌های شهر به‌ خاطر شکسته شدن حلقه قدرت!
پیمانکاران پسماند برای خودشان ائتلاف تشکیل داده‌اند/ جمع نکردن زباله‌های شهر به‌ خاطر شکسته شدن حلقه قدرت!

  پیمانکاران پسماند برای خودشان ائتلاف تشکیل داده‌اند/ جمع نکردن زباله‌های شهر به‌ خاطر شکسته شدن حلقه قدرت! 🔹برخی از پیمانکاران جمع‌‌آوری پسماند تا شش ماه در برابر قوانین جدید مقاومت داشتند به طوری که به یکدیگر می‌گفتند در مزایده‌های شهرداری شرکت نکنید. 🔹این پیمانکاران برای خودشان ائتلاف تشکیل داده‌ بودند و فقط افراد خاصی […]

 

پیمانکاران پسماند برای خودشان ائتلاف تشکیل داده‌اند/ جمع نکردن زباله‌های شهر به‌ خاطر شکسته شدن حلقه قدرت!

🔹برخی از پیمانکاران جمع‌‌آوری پسماند تا شش ماه در برابر قوانین جدید مقاومت داشتند به طوری که به یکدیگر می‌گفتند در مزایده‌های شهرداری شرکت نکنید.

🔹این پیمانکاران برای خودشان ائتلاف تشکیل داده‌ بودند و فقط افراد خاصی را به گروه خود راه می‌دادند.

🔹ما این لیست را شکستیم تا دیگر نتوانند با هم ائتلافی داشته و قوانین شهرداری را دور بزنند.

🔹برخی از پیمانکارانی که حلقه اتحادشان شکسته شده برای آنکه به طور مثال نشان دهند قدرت در دستان کیست زباله‌های شهر را درست جمع نمی‌کنند.

پایگاه تخصصی مدیریت شهری

آرمانشهر