نوروزی شهردار کرمانشاه شد
نوروزی شهردار کرمانشاه شد
نادر نوروزی بعنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد.

به گزارش آرمانشهر ،در جلسه عصر روز(۲۱ آذر) شورای شهر کرمانشاه، با رای همه اعضای شورا، نادر نوروزی بعنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور هر یازده عضو شورای شهر کرمانشاه برگزار شد، نادر نوروزی با یازده رای بعنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد.

هم اکنون امیررحیمی سرپرست شهرداری کرمانشاه است