معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی منصوب شد
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی منصوب شد
امروز با حکم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، مجتبی یزدانی به عنوان "معاون حقوقی، امور مجلس و استان ها" این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش آرمانشهر رستم قاسمی در حکم خود خطاب به مجتبی یزدانی تصریح کرده است: نظر به  مراتب تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی و به موجب این حکم، شما را به سمت “معاون حقوقی، امور مجلس و استان ها” منصوب می نمایم.

در ادامه این حکم آمده است: امید است با اتکا به الطاف الهی در اجرای سیاست های نظام و استفاده از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش در چارچوب قوانین و مقررات در ایقای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

در رونوشت این حکم از زحمات نجات نیا در دوران سرپرستی معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی تقدیر و تشکر شده است.