شهرداری در مورد اقداماتش در مجمع شهرداران آسیایی به شورا لایحه دهد
شهرداری در مورد اقداماتش در مجمع شهرداران آسیایی به شورا لایحه دهد
اعضای شورای شهر تهران طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه نحوه مشارکت و حمایت از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی" را تصویب کردند.

به گزارش آرمانشهر اعضای شورای شهر تهران امروز در جلسه شورای شهر تهران بررسی طرح “الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه نحوه مشارکت و حمایت از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی” را روی میز بررسی خود قرار دادند و معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی در این باره گفت: در اواخر دوره پنجم شورا یک فوریت این طرح تصویب شد و در این دوره این طرح برای بررسی به دو کمیسیون فرهنگی و حقوقی ارجاع داده شد و ما پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که این طرح ایرادی ندارد و مورد تأیید است.

اقراریان نماینده کمیسیون حقوقی نیز گفت: این طرح بحث الزام شهرداری به ارائه لایحه است چرا که شهرداری از مجمع شهرداران حمایت مالی می کند و در شورای پنجم به منظور شفاف سازی اقدام خوبی انجام شد که شهرداری یک لایحه بیاورد تا ببینیم چه اقداماتی انجام می دهد تا بر اساس یک نظام و قاعده باشد.

طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه نحوه مشارکت و حمایت از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی با اکثریت آراء به تصویب رسید.