سرپرست دفتر امور شهری استانداری تهران منصوب شد
سرپرست دفتر امور شهری استانداری تهران منصوب شد
استاندار تهران در حکمی سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران را منصوب کرد.

به گزارش آرمانشهر ، محسن منصوری در احکام جداگانه سرپرست فرمانداری دماوند، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران و سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران را منصوب کرد.

بر این اساس رضا طاهرخانی به سمت سرپرست فرمانداری دماوند، امیرعباس شفیع زاده به سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، مجتبی ذاکریان به سمت سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران و هادی گورابی به سمت سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران منصوب شدند.