رویکرد دوستدار کودک در مدیریت شهری جاری است
رویکرد دوستدار کودک در مدیریت شهری جاری است
شهردار سمنان عنوان کرد: باید شهر را به سوی بستری برای برآوردن نیازهای مختلف کودک و رشد و پرورش همه جانبه او بهینه کرد .

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان ، گفت : در سال های قبل شهر سمنان در ارزیابی های نهایی دفتر یونیسف ایران به عنوان یکی از ۱۲ شهر پایلوت دوستدار کودک ایران انتخاب و برنامه های متنوعی اجرا شد که در نوع خود قابل تقدیر است .

مرتضی نژاد ادامه داد : باوجود فضاهای خاص کودکان در شهر ولی هنوز فضای شهری دوستدار کودک، برای کودکان نادیده گرفته شده است و باید در این زمینه برنامه ریزی های تخصصی صورت گیرد . باید شهر را به سوی بستری برای برآوردن نیازهای مختلف کودک و رشد و پرورش همه جانبه او بهینه کرد .

وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی شهر دوستدار کودک سمنان گفت : طراحی صحیح فضاهای شهر متناسب با زندگی کودکان که سازندگان نسل های بعدی هستند در سوق دادن جامعه انسانی به سمت جامعه ای سالم و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است.در این برنامه راهبردی با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای خاص کودکان سعی شده تا زیرساختهای شهری درراستای بهبود بخشیدن و پیشرفت توسعه شهری به سمت توسعه ای صحیح و کارآمد در راستای افزایش کیفیت زندگی کودکان شهر توسعه یابد .

شهردار سمنان با تقدیر از اداره دوستدار کودک شهرداری سمنان در اجرای برنامه های مختص کودکان ، از برگزاری منظم رویدادهای نشاطستان دو که مختص برنامه های تفریحی و گردشگری کودکان است اظهار داشت: برنامه های گردشگری هفتگی که کودکان از مراکز گردشگری شهر بویژه باغ راه ها بازدید می کنند شرایط را برای رشد ویژگی های مثبت شخصیتی کودکان فراهم کرده و سبب شناخت بیشتر آنان از هویت شهری می شود .