با موافقت وزیر کشور؛ ۲۴ شهرداری جدید در کشور تاسیس می شود
با موافقت وزیر کشور؛ ۲۴ شهرداری جدید در کشور تاسیس می شود
وحیدی وزیر کشور در ابلاغیه هایی به استانداران ۷ استان با تاسیس ۲۴ شهرداری جدید حسن آباد، چخماق، چنار، رادکان، سده، قلعه نو علیا، گرماب، نسر و نوده انقلاب در استان خراسان رضوی، دیزج حسین بیگ و کردکندی در استان آذربایجان شرقی، اولتان در استان اردبیل، اسفندک، بریس و قاسم آباد در استان سیستان و بلوچستان، کوره در استان فارس، برخوردار، تیتکان بزنوید، سراب حمام و سوری در استان لرستان، ترگان،‌ رمکان، زهوکی و لافت در استان هرمزگان موافقت نمود.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،جزییات ابلاغیه های وزیر کشور به این  شرح است:

استان خراسان رضوی

وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر چخماق موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای چخماق مرکز بخش سلیمان شهرستان زواره به عنوان شهر چخماق در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر چخماق بلامانع اعلام شده است.

وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر چنار موافقت نمود.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای چنار از توابع بخش زاوین شهرستان کلات به عنوان شهر چنار در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر چنار بلامانع اعلام شده است.

وحیدی همچنین در ابلاغیه دیگری به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر حسن آباد موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای حسن آباد مرکز بخش هزار مسجد شهرستان کلات به عنوان شهر حسن آباد در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر حسن آباد بلامانع اعلام شده است.

وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر رادکان موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای رادکان شهرستان چناران به عنوان شهر رادکان در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر رادکان بلامانع اعلام شده است.

وحیدی در ابلاغیه دیگری به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر سده موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای سده از توابع بخش سلامی شهرستان خواف به عنوان شهر سده در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر سده بلامانع اعلام شده است.

وزیر کشور همچنین در ابلاغیه ای به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر قلعه نو علیا موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای قلعه نو علیا مرکز بخش بالا ولایت شهرستان باخزر به عنوان شهر قلعه نو علیا در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر قلعه نو علیا بلامانع اعلام شده است.

وحیدی در ابلاغیه دیگری به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر گرماب موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای گرماب از توابع بخش طاغنکوه شهرستان فیروزه به عنوان شهرگرماب در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر گرماب بلامانع اعلام شده است.

وزیر کشور همچنین در ابلاغیه ای به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر نسر موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای نسر از توابع بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه به عنوان شهر نسر در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر نسر بلامانع اعلام شده است.

وحیدی در ابلاغیه ای به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر نوده انقلاب موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای نوده انقلاب مرکز بخش نوده انقلاب شهرستان خوشاب به عنوان شهر نوده انقلاب در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر نوده انقلاب بلامانع اعلام شده است.

استان آذربایجان شرقی

وزیر کشور همچنین در ابلاغیه ای به استاندار آذربایجان شرقی با تاسیس شهرداری در شهر دیزج حسین بیگ موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای دیزج حسین بیگ از توابع بخش کشکسرای شهرستان مرند به عنوان شهر دیزج حسین بیگ در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر دیزج حسین بیگ بلامانع اعلام شده است.

وحیدی در ابلاغیه دیگری به استاندار آذربایجان شرقی با تاسیس شهرداری در شهر کردکندی موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای کردکندی از توابع بخش مرکزی شهرستان بستان آباد به عنوان شهر کردکندی در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر کردکندی بلامانع اعلام شده است.

استان اردبیل

وزیر کشور همچنین در ابلاغیه ای به استاندار اردبیل با تاسیس شهرداری در شهر اولتان موافقت کرد.
در ابلاغیه دکتر وحیدی به استاندار اردبیل با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای اولتان از توابع بخش مرکزی شهرستان پارس آباد به عنوان شهر اولتان در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر اولتان مشروط به تامین خودرو آتش نشانی بلامانع اعلام شده است.

استان سیستان و بلوچستان

 وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار سیستان و بلوچستان با تاسیس شهرداری در شهرهای اسفندک، بریس و قاسم آباد موافقت کرد.

استان فارس

وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار فارس با تاسیس شهرداری در شهر کوره موافقت کرد.

استان لرستان

همچنین وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار لرستان با تاسیس شهرداری در شهر برخوردار موافقت کرد.
در ابلاغیه وحیدی به استاندار لرستان با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای برخوردار مرکر بخش خاوه شهرستان دلفان به عنوان شهر برخوردار در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر برخوردار بلامانع اعلام شده است.

وحیدی همچنین در ابلاغیه های دیگری به استاندار لرستان با تاسیس شهرداری در شهرهای تیتکان بزنوید، سراب حمام و سوری موافقت کرد.

استان هرمزگان

وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار هرمزگان با تاسیس شهرداری در شهرهای ترگان،‌ رمکان، زهوکی و لافت موافقت کرد.
در ابلاغیه های وزیر کشور، تاسیس شهرداری های یاد شده منوط به تحقق تعهدات موضوع ماده (۹) دستورالعمل «نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و تاسیس شهرداری»، است و بر اساس این ابلاغیه ها، استانداری ها می بایست شروع به کار شهرداری های ذکر شده را بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور اعلام نمایند.