توضیح شهردار اهواز در مورد پاداش کارکنان شهرداری
توضیح شهردار اهواز در مورد پاداش کارکنان شهرداری
شهردار اهواز در مورد نحوه و زمان پرداخت پاداش کارکنان شهرداری توضیحاتی ارائه داد.

رضا امینی گفت: پرداخت پاداش کارکنان شهرداری اهواز، اصل مدیریتی است و موجب تقویت کیفی عملکرد می‌شود که در قانون پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه از رای اخیر دیوان تفسیر  متفاوتی در شهرهای مختلف در حال انجام است، افزود: به جا بود قبل از نیمه اسفندماه پاداش پرداخت شود تا کارگران بتوانند از آن بهره ببرند اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که منع قانونی وجود دارد و مانند ماجرای تبدیل وضعیت‌ها است که باید منشاء آن حل شود.

شهردار اهواز گفت: اگر تشویق و تنبیه را به درستی ببینیم، می‌توان از کارکنان انتظار کار داشت. اگر پاداش زود پرداخت نشود کارکرد خوبی نخواهد داشت؛ وعده و وعید یا پرداخت بعد از عید موجب تشویق و تنبیه نمی‌شود.

سیاوش محمودی رئیس شورای شهر اهواز نیز در این خصوص اظهار کرد: شرایط به گونه‌ای نیست که شورا و شهرداری نخواهند حق و حقوق کارکنان را پرداخت کنند؛ از روز اول به شهردار گفتیم اولویت، پرداخت حقوق کارگران است که شهردار در حال عمل به این موضوع است.

وی در خصوص عدم پرداخت حقوق بهمن‌ماه کارمندان شهرداری، افزود: عقب افتادن حقوق کارمندان نیز به دلیل ارزش افزوده است که اگر ارزش افزوده در این هفته یا اوایل هفته آینده واریز شود، حقوق بهمن‌ماه کارمندان نیز پرداخت می‌شود.

رئیس شورای شهر اهواز گفت: شورای شهر پیشنهاد داده است که رقمی از رفاهیات بر رقم تصویبی دولت افزوده شود تا رضایت کارکنان فراهم شود.