انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی برگزار شد
انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی برگزار شد
در انتخاباتی محمدرضا حاجی آبادی به عنوان رئیس شورای استان و حسین روحی و حسین فنودی به عنوان نمایندگان استان خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.