ارزیابی عملکردشوراهای اسلامی شهر و روستا زیر ذره بین مردم
ارزیابی عملکردشوراهای اسلامی شهر و روستا زیر ذره بین مردم
مردم وکنشگران اجتماعی بهترین ارزیابها برای بررسی عملکردشوراهای اسلامی شهروروستاهستند.بویژه شورای کلانشهرهاکه رفتاروگفتارو مصوبه های شورایی اشان زیرذره بین شفاف مردم است.

به گزارش آرمانشهر رفتن شورا هادروادی سیاست زدگی وآلوده شدنشان درکارهای غیرمرتبط و اظهارنظرات غیرتخصصی وغیر کارشناسی اعضای شورا،پرداختن آنهابه جذب وبه کارگیری نیروهای خودی دربدنه شهرداریها،انجام امورلالی ومعامله گری ویالابیگری ورانتخواری دورازشان یک نماینده ورای شهرو روستاست.ماموریت مهم شوراخدمت به مردم وتسهیل امورآنان درشهریاروستامیباشد.
دون از شان وجایگاه رفیع اعضای شوراهای اسلامی است اگربخواهند بارای مردم بازی کنندوسرنوشت شهروروستا و هموطنانمان رابا مطامع فردی اشان گره بزنند.
امرمهم شور و مشورت درجوامع مختلف وبویژه دردین مبین اسلام ودر بین بزرگان دینی تابه آن حدمهم بوده و هست که آیات قرآنی و احادیث شریف از رسول مدنی و ائمه دینی به این مهم یعنی مشورت کردن و مشورت گرفتن از دانایان وآگاهان هرکاری اختصاص پیدا کرده است.مشورت یکی از ارکان مهم درحاکمیتهاوتصمیم گیری هاست.پیامبر اعظم (ص) میفرمایند «هیچ قومی مشورت نکردجز آنکه به بهترین امورهدایت یافت».

نهاداجتماعی شورا که ریشه در قرآن و مبانی دین مبین اسلام دارد در واقع به فرایند واگذاری اموربه مردم کمک کرده وهدف ازایجادآن خدمت بیشتر و بهتربه جامعه و رهاشدن ازمشکلات وگرفتاریها،تسهیل درامور مدیریت شهرهاوروستاهاورفع نگرانیهاازجامعه مسلمین از جمله وظایف شوراها بوده وهست. بابررسی عملکرد شوراهای اسلامی از ابتدای تشکیل تاکنون شاهد ارتقای نمودار عملکرد شهرداریها در عرصه های مختلف و تغییر چهره شهرهاوروستاها با استفاده از مشارکت و خرد جمعی بوده ایم اماشورانقش آفرینیهای خوددرمورد مسائل مختلف ازجمله مدیریت شهری یاروستایی بانخبگان هر حوزه راباید بهتروبیشتر کند.

درکلانشهرها،شوراها به مثابه سازمانهای مردمی اند که روزبه روز به هدف اصلی خود که بهره برداری از افکار مختلف و جذب همکاری شهروندان در دستیابی به افقهای تعیین شده است را نزدیکتروسریعتر میکنند.ضمن تبریک روزشوراها به همه روساواعضای شوراهای اسلامی شهروروستاباید دقت داشت که وظیفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری در حل مشکلات شهرها و روستاها عمده کار و فعالیتیست که یک فعال این عرصه ویک عضو شورایی در مسیر خدمت به مردم میتواند انجام دهد.

امانتداری، درایت، کیاست،حسن سلوک و رفتار عضو شورا، برای نیل به جامعه شهروند مدار وتلاش خالصانه و مخلصانه برای تکریم ارباب رجوع و ایجاد وحدت رویه کاری وتعاملات لازم بین دستگاههای مسئول میتواند کارآمدی شوراها و اعضاء یاکمیسیونهای مربوطه را در انظار و در پیش چشم عموم و صاحبنظران مدیریت شهری به درستی نشان دهد.
پرداختن شوراهابه اموری غیرازو ظایف محوله و قانونی وورودشان به مباحث صرفا سیاسی وجناحی، نوعی سم کشنده در جهت قطع خدمات رسانی شورا به مردم است.

لذاشوراییان بایستی با دورشدن از هرگونه بهانه هایی که مانع از خدمت صادقانه وبی منت  به مردم میشوددرپاسداشت رای مردم و عمل به قانون و حفظ شان ومنزلت شورا پایبند باشند.
درپایان بعنوان یک شهروندمعتقدبه مبانی شورادراسلام وبعنوان نهادی که برآمده ازاراده ملی است از همت وتلاش شبانه روزی همه عزیزان فعال وصادق درشوراهای اسلامی شهروروستا،تقدیروتشکرمینمایم.

  • نویسنده : سید محی الدین حسینی ارسنجانی
  • منبع خبر : آرمانشهر فارس